Algemene voorwaarden CustomCommerce B.V.

Let op: deze algemene voorwaarden zijn geldig voor afnemers die (uit naam van) een rechtspersoon een bestelling plaatsen.  

 

artikel 1 - definities

1.1              Leverancier: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CustomCommerce B.V., handelend onder de naam GoCustomized, CustomConcepts, HoesjeMaken.nl of enig andere handelsnaam;

1.2              Afnemer: de natuurlijk persoon die, de rechtspersoon die of het openbaar lichaam dat een overeenkomst met leverancier aangaat dan wel aan wie leverancier een aanbod doet, hierna te noemen ‘de afnemer’.

 

artikel 2 - toepasselijkheid

2.1         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door leverancier gedane aanbiedingen en op alle door leverancier gesloten overeenkomsten.

2.2         Algemene (inkoop-)voorwaarden van de afnemer zijn slechts van toepassing indien schriftelijk of per e-mail is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

2.3         Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing. Leverancier en afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

            artikel 3 - overeenkomst

3.1         Het uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht leverancier niet tot het sluiten van een overeenkomst met de afnemer.

3.2         Aanbiedingen van leverancier zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard.

3.3         Een overeenkomst komt tot stand nadat de daartoe strekkende opdracht schriftelijk of langs elektronische weg door één van partijen aan de andere partij is bevestigd.

3.4         De in lid 3 van dit artikel bedoelde bevestiging wordt geacht juist te zijn, indien de ontvanger van de bevestiging niet binnen vijf werkdagen na dagtekening van een per post of langs elektronische weg verzonden bevestiging schriftelijk respectievelijk langs elektronische weg zijn bezwaren daartegen heeft kenbaar gemaakt.

3.5         Indien de afnemer het aanbod van leverancier langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt leverancier zo snel als mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

 

 

 

 

 

 

 

            artikel 4 - wijziging en annulering

4.1         Na totstandkoming van de overeenkomst kan deze door de afnemer niet meer worden gewijzigd, tenzij leverancier daarmee schriftelijk of per e-mail instemt.

 

Onder wijziging van de overeenkomst wordt ook begrepen meer- of minderwerk.

4.2         Annuleren is slechts mogelijk zolang leverancier nog niet met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en de afnemer de door de annulering voor leverancier ontstane schade aan leverancier vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door leverancier geleden verliezen en gederfde winst en de kosten die zij reeds ter voorbereiding heeft gemaakt.

 

4.3         Annuleren van duurovereenkomsten is niet mogelijk, tenzij anders is overeengekomen.

 

            artikel  5 - prijs

5.1         Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en/of andere van overheidswege opgelegde heffingen.

5.2         Alle opgegeven prijzen die betrekking hebben op door leverancier te verrichten prestaties gelden uitsluitend voor de overeengekomen prestaties op grond van overeengekomen specificaties.

5.3         Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dat gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 

            artikel  6 - prijswijzigingen

6.1         Indien de afnemer wijziging in de overeengekomen specificaties aanbrengt is leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen. Als wijziging van de specificaties worden in ieder geval aangemerkt: auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en/of van zet-, druk-, print- en andere proeven. leverancier zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

6.2         Leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen als zich na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden voordoen die een prijsverhoging rechtvaardigen. Van een dergelijke omstandigheid is in ieder geval sprake in geval van: een stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten en/of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, een stijging van de verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie en/of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

 

6.3         Buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiende uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

6.4         Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de afnemer aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de afnemer die leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan zij bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

6.5         Leverancier is gerechtigd om de in het kader van een duurovereenkomst zoals bedoeld in artikel 15 de overeengekomen prijs jaarlijks per 1 januari van elk jaar te verhogen op basis van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens.

 

            artikel  7 - betalingstermijn

7.1         Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van door leverancier verzonden facturen plaats te vinden binnen acht dagen na factuurdatum, zonder dat de afnemer zich op enige korting, verrekening of opschorting kan beroepen.

7.2         Bij gebreke van betaling binnen de daarvoor geldende termijn is de afnemer in verzuim zonder dat ingebrekestelling door leverancier is vereist.

7.3         Bij gebreke van betaling binnen de daarvoor geldende termijn is de afnemer over het openstaande factuurbedrag rente verschuldigd van één procent per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. Bovendien zal de afnemer alsdan gehouden zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten die leverancier moet maken om tot gehele of gedeeltelijke inning van het openstaande factuurbedrag te komen. Deze kosten worden gesteld op vijftien procent van het openstaande bedrag met een minimum van € 75,-.

7.4         Leverancier is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van drukwerk, werkvoorbereidingen en printproeven.

7.5         Leverancier is gerechtigd de kosten van verzending door de posterijen en/of soortgelijke distributeurs vooraf bij de afnemer in rekening te brengen. Verzending zal alsdan plaatsvinden nadat de betaling van deze kosten door leverancier zijn ontvangen.

7.6         Leverancier behoudt zich te allen tijde het recht voor om een creditcheck uit te voeren en/of zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

 

            artikel 8 - eigendomsvoorbehoud

8.1         Alle door leverancier in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van leverancier totdat de afnemer alle verplichtingen uit de met leverancier gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.

8.2         Door leverancier geleverde zaken, die ingevolge lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

8.3         De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om de eigendomsrechten van leverancier veilig te stellen.

8.4         Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de afnemer verplicht om leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

8.5         In het geval leverancier haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan leverancier en door leverancier aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van leverancier zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

            artikel  9 - wijze van levering

9.1      Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van de door leverancier te leveren zaken in haar bedrijfspand te Amsterdam.

9.2         De afnemer is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door leverancier te leveren zaken. De afnemer zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van leverancier bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.

9.3         Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van de afnemer. Onder vervoer wordt mede begrepen: bezorging per post (al dan niet door de concessiehouder in de zin van artikel 1 van de Postwet), transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van leverancier door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeren, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

9.4         Leverancier is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van afnemer.

 

 

            artikel  10 - termijn van levering

10.1      Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, zijn overeengekomen leveringstermijnen niet bindend.

10.2      Blijft na herhaalde schriftelijke ingebrekestelling door de afnemer nakoming door leverancier binnen een redelijke termijn alsnog uit, dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

10.3      Bij tussentijdse wijziging van de overeengekomen specificaties van het werk vervalt de overeengekomen leveringstermijn.

10.4      De afnemer is bij de uitvoering van de overeenkomst door leverancier gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door leverancier mogelijk te maken en zal aan daartoe strekkende instructies van leverancier met bekwame spoed gevolg geven.

10.5      Bij niet-naleving door de afnemer van het in het vorige lid bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de afnemer in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door leverancier nodig is.

10.6      Indien in de tussen partijen gesloten overeenkomst vervoer is overeengekomen zoals bedoelt in het derde lid van artikel 9, geldt het volgende: als het moment van levering zal gelden het tijdstip waarop de op grond van de overeenkomst te leveren zaken door leverancier ter verzending aan de geadresseerde(n) worden afgeleverd bij de in de overeenkomst genoemde vervoerder.

 

            artikel 11 - onderzoek bij aflevering

11.1      De afnemer is gehouden om onmiddellijk na aflevering te onderzoeken of leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Klachten over de door leverancier geleverde prestatie dienen door de afnemer binnen zeven dagen na aflevering schriftelijk of per e-mail aan leverancier kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn vervalt voor de afnemer ieder recht dienaangaande.

11.2      Leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

11.3      De prestatie van leverancier geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de afnemer het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de afnemer voordien het bepaalde in de tweede zin van het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

 

            artikel  12 - inhoud overeenkomst

12.       Het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst die hun oorzaak vinden in door leverancier niet, niet juiste, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen berust bij de afnemer. Ook misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst die het gevolg zijn van transmissiefouten bij gebruik van (tele)communicatiefaciliteiten zoals telefoon, fax, computer of soortgelijke transmissiemedia zijn voor risico van de afnemer. De afnemer verplicht zich leverancier dienaangaande volledig te vrijwaren.

 

            artikel  13 - Zet-, druk-, print- en andere proeven

13.1      Indien is overeengekomen dat zet-, druk-, print- of andere proeven aan de afnemer zullen worden toegezonden, is de afnemer gehouden deze proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan leverancier terug te zenden.

13.2      Leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de afnemer goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

13.3      Indien op verzoek van de afnemer meer dan één proef wordt vervaardigd, dan worden deze proeven naast de overeengekomen prijs apart in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

            artikel  14 - afwijkingen

14.1      Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke model respectievelijk de zet-, druk-, print- of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

14.2      Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het een individueel bepaalde zaak betreft.

14.3      Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

14.4      Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:

-       oplage tot 1.000 eenheden:     0%;

-       oplage vanaf 1.000 eenheden:           4%.

            Het meerdere of minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

 

            artikel  15 - duurovereenkomsten

15.1      Van een duurovereenkomst is sprake als leverancier een overeenkomst sluit met de afnemer die voorziet in het door leverancier periodiek of anderszins regelmatig verrichten van werkzaamheden.

15.2      Een duurovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

15.3      De duurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan door de afnemer slechts door middel van een aangetekende brief of een aangetekend e-mailbericht worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. Indien de afnemer binnen de geldende opzegtermijn geen orders bij leverancier plaatst en indien voor die opzegtermijn geen periodiek af te nemen (minimum)hoeveelheid en bijbehorende (mininum)prijs zijn overeengekomen, wordt voor de berekening van de door uitblijven van orders ontstane schade van leverancier die voor rekening van afnemer komt, uitgegaan van de gemiddelde hoeveelheid en de gemiddelde prijs die de afnemer gedurende drie jaar voorafgaand aan opzegging of zoveel korter als de overeenkomst heeft geduurd, afnam respectievelijk betaalde.

 

15.4      Een duurovereenkomst voor bepaalde tijd wordt telkens stilzwijgend met een zelfde periode verlengd, tenzij één van partijen de overeenkomst uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van de bepaalde tijd opzegt door middel van een aangetekende brief of een aangetekend e-mailbericht.

 

            artikel  16 - rechten van intellectueel of industrieel eigendom

16.1      De afnemer garandeert leverancier, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging en/of het openbaar maken van de van de afnemer ontvangen zaken en/of gegevens (zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc.) geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het intellectueel eigendom en/of het recht van industrieel eigendom. De afnemer vrijwaart leverancier zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens hiervoor bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

16.2      Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is leverancier bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat leverancier door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal leverancier de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

16.3      Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijft leverancier steeds de rechthebbende op het intellectueel eigendom dat kan ontstaan op de door haar bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken (inclusief productie- en hulpmiddelen) ook als de betreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

16.4      De door leverancier volgens haar vormgeving te leveren of geleverde zaken (inclusief productie- en hulpmiddelen) mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen intellectueel eigendom of andere wettelijke bescherming voor leverancier bestaat, niet in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd of gebruikt.

 

16.5      De afnemer verkrijgt na levering door leverancier het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de door leverancier in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken. Het gebruiksrecht is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

16.6      De leden 3 t/m 5 van dit artikel zijn niet van toepassing op door leverancier volgens de vormgeving van de afnemer vervaardigde werken, zoals de huisstijl van de afnemer, door de afnemer aangeleverde vormgeving, inhoud, teksten, et cetera. Bestaande auteursrechten en overige rechten van intellectueel eigendom van de afnemer worden door leverancier gerespecteerd.

 

            artikel 17 - door de afnemer aangeleverde bestanden

17.1      De afnemer dient de bestanden tijdig en op een deugdelijke wijze, voor zijn rekening en risico, aan te leveren. De afnemer zal hiertoe instructies van leverancier vragen.

17.2      De door de afnemer aangeleverde bestanden dienen te voldoen aan de door leverancier te stellen bestandsindeling en programmatuurvereisten.

17.3      Indien de afnemer voor de aanlevering van gegevensbestanden gebruik maakt van door leverancier ter beschikking gestelde of feitelijk geleverde hardware of software, blijft het risico van transmissiefouten rusten bij de afnemer. Leverancier is niet aansprakelijk voor een tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van fouten in hardware of software of ten gevolge van onjuist of oneigenlijk gebruik door afnemer. De afnemer verplicht zich leverancier ten aanzien van bovenstaande volledig te vrijwaren.

17.4      Leverancier is niet gehouden de van de afnemer ontvangen bestanden voor aanvang van de werkzaamheden op geschiktheid te onderzoeken.

17.5      De verantwoording voor de door de afnemer verstrekte gegevensbestanden berust geheel bij de afnemer, die voor de juistheid ervan instaat. Tevens is de afnemer ervoor verantwoordelijk dat is voldaan aan de vereisten op grond van privacywetgeving.

17.6      Het risico van transmissiefouten bij gebruik van (tele)communicatiefaciliteiten in het kader van het aangaan en/of de uitvoering van de overeenkomst berust bij de afnemer. De afnemer verplicht zich leverancier ten aanzien van bovenstaande volledig te vrijwaren.

17.7      Indien leverancier constateert dat de aangeleverde bestanden niet voldoen aan de gestelde eisen zal leverancier niet zijn gehouden tot nakoming van de overeenkomst. Leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet dan wel later uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Indien de overeenkomst om deze reden niet kan worden uitgevoerd zal dit worden gezien als een annulering door de afnemer zoals beschreven in het tweede lid van artikel 4.

 

 

 

 

            artikel 18 - door de afnemer aangeleverde materialen en producten

18.1      Indien de afnemer zelf materialen en producten aanlevert, dan dient de afnemer dit tijdig en op een deugdelijke wijze te doen. De afnemer is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende verwerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De afnemer zal hiertoe de opgave van leverancier vragen. De afnemer staat er voor in dat leverancier een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door leverancier houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.

18.2      Leverancier is niet gehouden de van de afnemer ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op geschiktheid hiertoe te onderzoeken.

18.3      Materialen en producten dienen geschikt te zijn voor de bewerking die overeengekomen is en de afnemer zal zich houden aan de door leverancier gegeven richtlijnen. Indien leverancier constateert dat de aangeleverde materialen en/of producten niet voldoen aan de gestelde eisen zal leverancier niet zijn gehouden tot nakoming van de overeenkomst. Leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet dan wel later uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Indien de overeenkomst om deze reden niet  kan worden uitgevoerd zal dit worden gezien als een annulering door afnemer zoals beschreven in het tweede lid van artikel 4.

18.4      Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het tekort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor leverancier onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiende uit de aard van de door de afnemer aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan leverancier getoonde voorbeeld/monster en de later door de afnemer aangeleverde materialen of producten.

18.5      Leverancier staat niet in voor eigenschappen van de aangeleverde materialen en producten indien de afnemer niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

18.6      Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan leverancier noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem van de afnemer ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder.

18.7      De afnemer is gehouden leverancier op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.

18.8      Leverancier is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van de door de afnemer aangeleverde materialen en producten te beschikken als ware deze haar eigendom. De afnemer is op verzoek van leverancier gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de voornoemde resten bij leverancier af te halen.

 

artikel 19 - garantie

19.1    Op geleverde producten zijn de Nederlandse wettelijke garantiebepalingen van toepassing, met inachtneming van de overige leden van dit artikel.  

19.2    Van garantie kan uitsluitend sprake zijn indien het afgenomen product op normale wijze en voor het bestemde doel is en wordt gebruikt. Bij afwijkende toepassing van het product is aanspraak op garantie uitgesloten.

19.3    Uitgesloten van aanspraak op garantie is eveneens normale slijtage, beschadiging door het vallen van het product, onheus gebruik en/of andere door buitenaf ontstane beschadigingen.

19.4    Leverancier garandeert geen bescherming van zaken (waaronder maar niet uitsluitend telefoons, tablets en computers) tegen beschadiging, bij gebruik in combinatie met en/of bij bevestiging van een door haar afgenomen product (zoals een hoesje) op/aan een dergelijke zaak.

            artikel  20 - overmacht

20.1      Van overmacht is sprake, indien leverancier de overeenkomst niet kan nakomen door een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

20.2      Van overmacht is in ieder geval sprake, indien leverancier de overeenkomst niet kan nakomen als gevolg van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieprodukten of andere middelen van energieopwekking, brand, machinebreuk,

-uitval en/of -storing en andere ongevallen, storing en gebreken in de (tele)communcatiefaciliteiten, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden.

20.3      In het geval van overmacht heeft de afnemer geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

 

            artikel 21 - aansprakelijkheid 

21.1      Leverancier is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan de ondernemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

21.2      Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van leverancier jegens afnemer, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk

 

 

 door afnemer aan ondernemer betaalde factuurbedrag exclusief verzendkosten.

21.3      Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, gelden verlies, gemiste besparingen, verminderde goodwill in het bedrijf of beroep van de afnemer en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

21.4      Leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat afnemer de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

21.5      Leverancier is niet aansprakelijk voor schade in verband met niet-verwerkte opdrachten die niet door haar door middel van een opdrachtbevestiging zijn aanvaard.

21.6      Leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door haar van afnemer ontvangen en door leverancier te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de afnemer leverancier niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de materialen en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en toegepaste oppervlaktebewerkingen.

21.7      Indien leverancier terzake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de afnemer c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de afnemer haar terzake volledig vrijwaren en leverancier alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

21.8      Ieder recht van de afnemer tot het vorderen van schadevergoeding vervalt, indien een daartoe strekkende vordering niet binnen zes maanden na aflevering bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

 

            artikel 22 - geheimhouding

22.1      Partijen zijn over en weer verplicht om gegevens die hen in het kader van de tussen hen gesloten overeenkomst ter kennis komen of zullen komen, geheim te houden.

22.2      Wanneer de afnemer beschikt over een toegangscode ten behoeve van het gebruik van bepaalde (tele)communicatiefaciliteiten, zal de afnemer deze code vertrouwelijk behandelen, uitsluitend in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruiken en deze niet aan derden bekend maken.

 

 

 

 

            artikel 23 - toepasselijk recht, bevoegde rechter

23.1      Op alle door leverancier gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing,

23.2      Alle geschillen die naar aanleiding van de door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen in eerste instantie uitsluitend kunnen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.

 

            artikel 24 - slotbepaling

24.      De titels van de artikelen in deze algemene voorwaarden dienen slechts voor het gemak van partijen en bepalen niet mede de inhoud. Aan de titels kan geen rechtskracht worden ontleend.